Slik arbeider Ukom

Ukom arbeider uavhengig og selvstendig og kan ikke instrueres i faglige spørsmål.

Kommisjonen er administrativt underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Kommisjonen avgjør selv hvilke alvorlige hendelser eller andre alvorlige forhold som skal undersøkes, samt tidspunktet for og omfanget av undersøkelsen. Vi vil vurdere mottatte varsler opp mot ulike kriterier som er knyttet til alvorlighet, omfang og læringspotensial.

Det skal være trygt å gi informasjon til Ukom. Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for kommisjonen, har taushetsplikt om det vedkommende får kjennskap til under utførelsen av sitt arbeid.

Les mer om taushetsplikten: (Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten § 12).

Når Ukom har undersøkt en alvorlig hendelse, utarbeider vi en rapport som redegjør for hendelsesforløpet og som inneholder kommisjonens vurdering av årsakene.

Denne rapporten vil også inneholde kommisjonens anbefalinger om tiltak som bør settes inn eller vurderes. Hensikten er å forebygge at lignende hendelser skal skje igjen. 

Rapporten offentligjøres når den er ferdig, men den skal ikke inneholde referanser til enkeltpersoners navn og adresse.

Vi arbeider for å fremme læring og forbedring i helse- og omsorgstjenesten. Dette vil skje i samarbeid med de aktuelle aktørene.

Ukom skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar.

Fra og med 1. mai 2019 tar Ukom imot meldinger om alvorlige uønskede hendelser både fra spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.