Informasjon for pasienter, brukere og pårørende

Ukom sine undersøkelser av alvorlige hendelser handler om å finne ut hva som skjedde og årsakene til hendelsen. Slik kunnskap skal bidra til læring og forbedring, slik at nye alvorlige hendelser kan forebygges. Ukom tar ikke stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar.

Informasjon fra pasienter, brukere, omsorgspersoner og familiemedlemmer er avgjørende for å få et helhetlig bilde av det som kan påvirke pasient- og brukersikkerheten.

Alle skal derfor kunne varsle Ukom om alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten.

Ethvert varsel blir tatt imot og vurdert som grunnlag for hvilke undersøkelser vi skal gjennomføre.

Når vi setter i gang en undersøkelse, vil vi informere de involverte partene. Ukom ønsker at pasienter, brukere og pårørende forklarer seg for kommisjonen ved å gi opplysninger som kan være av betydning for undersøkelsen.

Det skal være trygt å gi informasjon til Ukom. Vi har derfor taushetsplikt.

Våre rapporter er offentlige, men skal ikke inneholde informasjon som kan brukes til å identifisere enkeltpersoners navn og adresse.

Ukom har mulighet til å gjennomføre rundt 20 undersøkelser i året.

Selv om ikke alle varsler fører til en undersøkelse, vil de kunne brukes til læring og forbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Ukom undersøker som hovedregel enkelthendelser som har skjedd etter 1. mai 2019.