Pasientsikkerhetsmeldinger 2020

Pasientsikkerhetsmelding

Ukom mottar varsler om alvorlige hendelser og bekymringsmeldinger om forhold som kan true pasientsikkerheten.

Basert på kunnskap fra varsler vi mottar samt kartlegginger og undersøkelser vi gjennomfører, identifiserer vi faktorer av betydning for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten.

I de tilfeller vårt arbeid leder til kunnskap om konkrete forhold som krever økt oppmerksomhet eller risikoreduserende tiltak, vil vi gi våre tilrådinger i form av pasientsikkerhetsmeldinger.

Våre pasientsikkerhetsmeldinger sendes direkte til mottakere med ansvar for de tjenestene tilrådingen angår. Pasientsikkerhetsmeldinger vil også publiseres på vår hjemmeside og offentliggjøres via media i de tilfeller der tilrådingen bør gjøres kjent for større deler av tjenesten.

15.06.2020

Fall fra helsebygg

 

Ukom har siden oppstart 1. mai 2019, mottatt sju meldinger om pasienter som har falt fra høyde i norske helseinstitusjoner, med fem omkomne og to alvorlig skadet. Antall dødsfall per år som følge av fall eller hopp fra høyde i norske helsebygg er ukjent, og vi antar at det er betydelige mørketall. Vi har grunn til å tro at mer enn ti liv hvert år kan reddes gjennom enkle tiltak. 

Les pasientsikkerhetsmeldingen her:
Les om kartleggingen her: