Årsrapporter

Ukom er et uavhengig forvaltningsorgan, administrativt organisert inn under Helse - og omsorgdepartementet. Årlig leverer Ukom en årsrapport for foregående år som beskriver rammer, aktiviteter og leveranser.

 

Årsrapport 2020

Vårt første hele år i drift ble i stor grad preget av koronapandemien som slo inn over oss første kvartal 2020. Flere planlagte prosesser måtte settes på vent, og også kjerneoppgavene, undersøkelser etter alvorlige uønskede hendelser, ble påvirket. Noe arbeid ble forsinket eller måtte nedprioriteres, mens andre prosesser måtte legges om. En fellesnevner var: langt færre reiser og besøk i virksomheter og et langt større innslag av virtuelle møter og videobasert arbeid, både i de interne prosessene og i det utadrettede arbeidet.

Likevel opplevde vi, alt i alt, godt driv i arbeidet gjennom 2020. Internt kompetansebygging ble stort sett avviklet som oppsatt. Metodeutvikling og utvikling av interne styringsdokumenter ble også gjennomført som planlagt.

Den dialogbaserte, interaktive metoden som vi benytter i våre undersøkelser, blir tatt godt imot ute i virksomhetene, i organisasjoner og hos de involverte i våre undersøkelser. Vår erfaring er at en slik dialogbasert tilnærming gir god forankring for rapportene våre slik at de læringsbudskapene vi fremmer også blir tatt videre og fører til aktivitet.

Faglig ble 2020 et spennende år for Ukom. På tross av noe forsinkelser i undersøkelsesprosessene  ble flere større undersøkelsesprosjekter fullført løpet av 2020 og fire rapporter ble publisert.

I 2020 har vi etablert et eget følge-med-prosjekt knyttet til pasientsikkerhetsutfordringer skapt av pandemien. I forbindelse med dette har vi levert  innspill til Helsetilsynets internrapport arbeid knyttet til koronaeffekter på helse- og omsorgstjenesten.

Vi vurderer fortløpende om varsler og bekymringsmeldinger er relatert til pandemien og de omprioriteringer som denne medfører.

 

Les hele årsrapporten for 2020 her

 


 
Årsrapport 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Første mai 2019 startet Ukom sitt arbeid med å motta og håndtere varsler om alvorlige hendelser og bekymringsmeldinger fra helse- og omsorgstjenesten. Forut for dette var det nedlagt et betydelig arbeid med rekruttering og tilrettelegging for å ha klar en organisasjon og en arbeidsplass.

Alt fra første dag, og parallelt med metodeutvikling, startet arbeidet med å ta imot, vurdere og kategorisere varsler og bekymringsmeldinger, samt velge ut og prioritere saker med lærings-potensiale, egnet for videre undersøkelser.

Hele 2019 ble et år der bygging av kompetanse og metode stod sentralt. Stor innsats ble lagt ned i utvikling av en strategi og rolleforståelse samt de verktøy som trengs for lærende undersøkelser inn mot helse- og omsorgstjenesten.

Innen utgangen av 2019 hadde Ukom håndtert om lag 450 lovpålagte varsler samt 80 bekymringsmeldinger mottatt via vår hjemmeside. Fire undersøkelser var startet opp og under arbeid, og utenom dette var kartleggingsaktiviteter igangsatt knyttet til to ulike sikkerhets-tema i helse- og omsorgstjenesten.


Les hele her.

Riksrevisjonens beretning

 

Årsrapport 2018

 

I 2018 var Ukom et etableringsprosjekt organisert under Helse- og omsorgsdepartementet.

Hovedoppgavene var å rekruttere medarbeidere, og etablere de administrative rammene for kommisjonens virksomhet. Etableringen ble gjennomført i samsvar med Helse- og omsorgsdepartementet sine forventninger, og de oppsatte målene ble nådd.

Fra 1. januar 2019 er Ukom organisert som et eget, uavhengig forvaltningsorgan, administrativt underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.


Les hele her.