Ansatte

Direktør
Pål Iden

Pål har i en årrekke arbeidet som praktiserende lege og som leder, både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Fra 2006 og fram til 2016 arbeidet han i rollen som fylkeslege, med tilsyn og rådgivning overfor helse- og velferdstjenesten, først i Telemark, og senere i Rogaland. I perioden 2016 til 2018 hadde han sitt virke som assisterende fagdirektør i Helse Vest, med ansvar for overordnet faglig styring av spesialisthelsetjenesten på regionalt nivå. Han har utdanning som lege og er spesialist i samfunnsmedisin. Pål ble i mai 2018 oppnevnt som direktør og dermed leder for oppbyggingen av Statens undersøkelseskommisjon for Helse- og omsorgstjenesten.

Telefon
948 39 190
Assisterende direktør
Åshild Vistnes van der Veen

Åshild arbeidet i perioden 1994 til 2001 som privatpraktiserende advokat. I en toårsperiode var hun også ansatt som dommerfullmektig ved Sandnes sorenskriverembete. I 2001 startet Åshild hos Fylkesmannen i Rogaland, hvor hun frem til 2016 arbeidet med tilsyn og klagesaksbehandling innenfor blant annet helse og omsorg, vergemål og voldsoffererstatning. De siste fire årene var hun assisterende direktør i Helse, sosial og barnevernavdelingen. Fra 2016 til 2018 fungerte Åshild som nemndsleder i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Rogaland. Åshild er utdannet som jurist ved Universitetet i Bergen. Hun tok spesialfaget "EU-rett" ved Universitetet i Groningen, Nederland.

Telefon
940 30 304
Medisinsk fagdirektør
Athar Ali Tajik

Athar har siden 2006 jobbet som lege og han er spesialist i både indremedisin og kardiologi. I perioden 2009 til 2017 jobbet han ved Stavanger Universitetssykehus, og var de siste årene overlege på hjerteavdelingen. Athar har i 2017 til 2018 vært ansatt som Senior Manager hos Deloitte med ansvar for flere prosjekter i skjæringspunktet mellom helse, velferd og teknologi. Prosjektene inkluderte blant annet utvikling av strategiplan, organisasjonsutvikling, kvalitetsforbedring og digitalisering. Han hadde et særlig ansvarsområde knyttet til bruk av nye teknologier innenfor helse som kunstig intelligens og maskinlæring. Athar Ali har medisinsk embetseksamen fra 2006 ved Universitetet i Bergen. Han har videre en mastergrad i helseøkonomi og ledelse fra London School of Economics og en ingeniørutdannelse innenfor datateknikk. Athar er medisinsk fagdirektør i UKOM med et hovedansvar for det medisinske og helsefaglige perspektivet.

Telefon
476 06 309
Juridisk direktør
Hanne Løvereide Årstad

Hanne har erfaring fra juridisk arbeid på kommunalt og statlig nivå. De siste åtte årene har hun vært ansatt i Helse Vest RHF, hvor hun blant annet jobbet med ulike problemstillinger knyttet til helserett og pasientsikkerhet.

Før dette var hun ansatt som spesialrådgiver i Stavanger kommune. Hun startet opp, og ledet sekretariatet for Kommunal Oppreisningsordning i Rogaland for personer som hadde vært utsatt for overgrep eller hadde opplevd uverdige omsorgsforhold under barnevernets omsorg.

Hanne har også erfaring fra Fylkesmannen i Rogaland hvor hun arbeidet med klagesaker og tilsyn innen helse, omsorg og barnevern. I tillegg har hun hatt stilling som høgskolelektor i juridiske fag ved Høgskolen i Stavanger, avdeling for helse- og sosialfag.

Hanne er utdannet jurist fra Universitet i Bergen i 1991.

Telefon
450 35 255
Leder for brukererfaring
Linn Merethe Bæra

Linn har jobbet med pasient- og pårørendeperspektivet i brukerorganisasjonen ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser i 12 år og har lang erfaring som brukerrepresentant inn i ulike verv på systemnivå. Hun har arbeidet med undervisning og veiledning av fagpersoner innen helse, skole, idrett/trening samt for brukere, pasienter, pårørende og organisasjoner. Ved siden av dette har hun siden 2015 vært leder for fagrådet til Fagsenteret for pasientrapporterte data (SKDE).

Linn har en bachelor i sosiologi og gjennomfører nå sin master innen kvalitetsforbedring, helseøkonomi og helseledelse. Linn sitt hovedansvarsområde i UKOM er inkludering og ivaretagelse av brukere, pasienter og pårørende.

Telefon
408 27 552
Leder for relasjon og læring
Synnøve Serigstad

Synnøve har lang fartstid fra helseforvaltningen, der hun særlig har jobbet med pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring av helsetjenestene. Hun har ledet program for pasientsikkerhet i Helse Vest, og koordinert arbeidet med å implementere de nasjonale innsatsområdene i "I trygge hender 24/7". Hun har også ledet arbeidet med å bygge opp et regionalt kompetansehevingsprogram i forbedringskunnskap.

Synnøve har hovedfag i administrasjon- og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Hun har også gjennomført Nordisk forbedringsagentutdannelse og Improvement Science in Action i regi av Institute of Healthcare Improvement (IHI). Synnøve sitt hovedansvarsområde i UKOM er å sørge for at lærings- og forbedringsperspektivet løftes fram som et bærende prinsipp for det strategiske og operative arbeidet i kommisjonen.

Telefon
415 33 811
Leder for drift og administrasjon
Anne May Skansen Sønstabø

Anne May har lang erfaring fra administrativt arbeid i spesialisthelsetjenesten. Hun har vært ansatt i økonomi- og finansavdelingen i Helse Vest RHF siden oppstarten i 2002 og har blant annet arbeidet med utvikling av inntektsfordelingsmodell, innføring av økonomi- og budsjettsystem, økonomirapportering og utvikling av styringsinformasjon.

Hun har også erfaring fra kommunal sektor, og startet yrkeskarrieren i Kommunal- og regionaldepartementet før hun ble ansatt i Sola kommune ved rådmannskontoret blant annet med ansvar for økonomioppfølging av etatene og utvikling av innkjøpsrutiner.

Anne May er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i 1995. Hun har også eksamen i helseøkonomi fra UiB.

Telefon
415 33 826
Seniorrådgiver
Anne-Mette Espe

Anne-Mette har siden 2009 jobbet med pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring av helsetjenestene. Hun har ledet program for pasientsikkerhet i Helse Bergen, og arbeidet med å implementere de nasjonale innsatsområdene i «I trygge hender 24/7» i Helse Bergen og på Haraldsplass Diakonale Sykehus.Fra 2007 til 2009 var hun leder for Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Vest, og har parallelt til pasientsikkerhetsarbeidet arbeidet som rådgiver i smittevern både i Helse Bergen og på Haraldsplass Diakonale sykehus.

Anne-Mette er utdannet sykepleier med master i Helsefremmede arbeid og helsepsykologi fra Universitetet i Bergen, og hun har grunnfag i Administrasjon, ledelse og arbeidspsykologi fra Norges Handelshøyskole. Hun har også gjennomført Improvement Science in Action i regi av Institute of Healthcare Improvement (IHI).

Telefon
958 45 713
Seniorrådgiver
Helge Dale

Helge har i en årrekke arbeidet med organisasjonsutvikling innen privat og offentlig virksomhet med hovedvekt på lederutvikling og omstillingsprosesser både som ekstern og intern konsulent. Andre arbeidsområder er organisasjonskartlegging, konflikthåndtering og individuell veiledning av ledere og ansatte. Som psykolog har han også pasienterfaring fra egen praksis. Helge har embetseksamen i psykologi fra Universitetet i Bergen, der han var ferdig utdannet 2001.

Telefon
907 44 063
Seniorrådgiver
Ingrid Dirdal

Ingrid har siden begynnelsen av 1990-tallet jobbet i og for helsetjenesten. De siste årene har hun jobbet som seniorrådgiver i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Hun har erfaring knyttet til prioritering i helsetjenesten, planarbeid både i kommunesektoren og i spesialisthelsetjenesten og koordinering av implementeringen av samhandlingsreformen. Før dette jobbet hun i en tiårsperiode som lektor i helsefag ved Universitetet i Stavanger. Hun har klinisk erfaring som sykepleier på Haukeland sykehus. Ingrid har hovedfag i helsefag fra Universitetet i Bergen. Hun har også tatt en delmaster i Helse- og omsorg i plan.

Telefon
414 36 400
Seniorrådgiver
Ina Gundersen

Ina har arbeidet i mediebransjen siden 1994, hovedsakelig i dagspressen. Hun har også erfaring som tekstforfatter og informasjonsrådgiver. Hun har vært ansatt som journalist i Rogalands Avis, og har jobbet frilans for ulike aviser, fagblader og magasiner. Hun har arbeidet med informasjon i Statoil og Oljedirektoratet. Fra 2008 til 2019 var hun ansatt som journalist i Stavanger Aftenblad, hvor hun arbeidet med nyheter og undersøkende journalistikk, særlig innenfor helse. I perioden 2010 til 2019 satt hun i styret i Stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse (Skup) som har som formål å øke journalisters kompetanse innen kritisk og undersøkende journalistikk.

Ina er utdannet journalist fra Norsk Journalisthøgskole i Oslo. Hun har i tillegg studert økonomi ved Universitetet i Stavanger og BI.

Telefon
942 77 563
Rådgiver
Kristian Kise Haugland

Kristian har en mastergrad i filosofi, samt praktisk pedagogisk utdanning. Han har tidligere vært styremedlem i Mental Helse Ungdom og Unge Funksjonshemmede, samt landsleder i Mental Helse. Haugland har deltatt i flere statlige råd og arbeidsgrupper, blant annet Likestillings- og diskrimineringsombudets brukerråd, Utdanningsdirektoratets råd for likeverdig utdanning og Helsedirektoratets brukerråd for rus og psykisk helse.

Telefon
415 09 869
Seniorrådgiver
Morten Hellang

Morten har arbeidet som lege siden 1997. Han har vært spesialist i psykiatri siden 2004. Han jobbet først som overlege på en psykiatrisk sengepost for personer med psykose og rusproblemer ved Jæren distriktspsykiatriske senter. Der startet han landets første brukerstyrte senger i 2004, med vekt på å redusere bruken av tvang og øke pasienters og pårørendes medvirkning.

Han ble tilsatt som assisterende fylkeslege hos Fylkesmannen i Rogaland i 2007. Der jobbet han med tilsyn med helsetjenestene og oppfølging av psykiatriske institusjoner, poliklinikker og kommuner, håndtering av selvmordsrisiko og for økt frivillighet i psykiske helsetjenester. I tillegg har Morten arbeidet med fagfeltet helse og sikkerhet i offshoreindustrien nasjonalt og internasjonalt.

Telefon
997 14 189
Seniorrådgiver
Lucy Jegtnes

Lucy har arbeidserfaring fra sykehus, legevakt og ambulansetjenesten.

Lucy har siden 2015 jobbet i Arbeidstilsynet, avdeling A-krim Sør-Vest, med bekjempelse av arbeidsmarkedskriminalitet. Hun arbeidet med fag- og metodeutvikling da A-krim startet opp arbeidet, og hun har vært med i et tverretatlig team. Hun har kompetanse innen HMS, etterretning, gransking og forvaltning.

Hun har bachelor i sykepleie, realkompetansevurdering i ambulansefag og mastergrad i samfunnssikkerhet.

Telefon
404 66 653
Seniorrådgiver
Kristin Osland Lexow

Kristin er utdannet sykepleier, og har sin kliniske yrkesbakgrunn først og fremst fra primærhelsetjenesten/sykehjem, der hun har jobbet både som sykepleier og avdelingsleder.

Fra 2011 deltok Kristin i etableringen av Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM) ved Helse Stavanger HF/Stavanger universitetssjukehus. I 2014 begynte hun i Helse Vest RHF. Hun har hatt ansvar for å lede og koordinere prosesser knyttet til årlige oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Videre har hun vært involvert i ulike typer prosjektarbeid og løpende utrednings- og utviklingsarbeid i spennet mellom nasjonale helsemyndigheter og spesialisthelsetjenesten på regionalt nivå.

Kristin har også master i helseadministrasjon fra Institutt for helseledelse og helseøkonomi ved Universitet i Oslo.

Telefon
909 54 926
Seniorrådgiver
Kristine Lock

Kristine er utdannet lege ved Universitetet i Bergen. Etter et par år i USA kom hun tilbake og fullførte spesialisering i anestesiologi ved Stavanger universitetssjukehus (SUS). Hun har en særskilt interesse for drift og kvalitet, og har i tillegg til spesialiseringen hatt HR-ansvar og jobbet med kvalitet og forbedring av pasientsikkerhet ved anestesiavdelingen ved SUS. Dette arbeidet har hun fortsatt med etter at hun ble ferdig spesialist.

Innen anestesifaget har hun en særlig interesse for behandling av akutt smerte. I tillegg har Kristine utdanning innen sosialøkonomi og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen. 

Telefon
473 54 062
Seniorrådgiver
Dag Erik Lutnæs

Dag Erik er intensivsykepleier med 14 års erfaring fra sykehus/intensivavdeling. I tillegg har han i flere år har arbeidet med medisinsk simulering.

Arbeidserfaring fra sykehus/intensivavdeling har Dag Erik fra OUS Ullevål 2001-2009 og Stavanger universitetssjukehus (SUS) 2009-2014. Ved Ullevål var Dag Erik ledende spesialsykepleier med medisinskteknisk ansvar og klinisk veiledning.

Ved SUS er arbeidspraksisen fra generell intensivavdeling.

2012-2019 arbeidet Dag Erik ved Safer simuleringssenter i Stavanger. Arbeidsområdene var i hovedsak utvikling og gjennomføring av kurs i simuleringsmetodikk og offshore helseberedskap. Dag Erik var kursutvikler og kursleder i staben ved senteret.

Dag Erik har en tverrfaglig mastergrad i Human Factors & System Safety ved Lund Universitet i Sverige. Han har også lang erfaring fra frivillig redningstjeneste i Norsk Folkehjelp.

Telefon
920 56 516
Seniorrådgiver
Bjørn Roar Vagle

Bjørn Roar har siden 1999 arbeidet innen tjenesteytingen til personer med medfødte funksjonsnedsettelser. Han har særlig vært opptatt av kvalitetsforbedring av tjenestetilbudet med å redusere behovet for bruk av tvang overfor enkelte med utviklingshemning og utfordrende atferd. Han er forfatter av to temahefter om disse emnene for «Mitt Livs ABC», som er et nasjonalt kompetansetiltak i tjenester for personer med utviklingshemning. Bjørn Roar er medlem av Tvangslovutvalget som foretar en samlet gjennomgang av tvangsreglene i helse- og omsorgstjenesten.

De siste sju årene har han arbeidet i spesialisthelsetjenesten som seksjonsleder for habiliteringstjenesten for voksne, der det er utstrakt samhandling og samarbeid med de kommunale omsorgstjenestene.

Bjørn Roar er vernepleier og har en mastergrad i læring i komplekse systemer.

Telefon
907 63 640
Seniorrådgiver
Marianne Løland Vestly

Marianne er utdannet sykepleier og har master i risikostyring og sikkerhetsledelse ved Universitet i Stavanger. Hun har også videreutdanning i administrasjon og ledelse.

Marianne arbeidet i perioden 1996 til 2007 ved gynekologisk avdeling i Helse Stavanger, de siste årene som avdelingssykepleier.

Siden 2007 har hun arbeidet som HMS-, kvalitet- og pasientsikkerhetskoordinator ved Kvinneklinikken i Helse Stavanger, med vekt på systematisk forbedringsarbeid og oppfølging og læring etter uønskede hendelser.

 

Telefon
466 11 392
Økonomi- og administrasjonskonsulent
Åstein Vistnes

Åstein har siden 2017 jobbet i NAV med saksbehandling og oppfølging av unge arbeidsledige. I tillegg har han jobbet med kulturbygging i forbindelse med kontorsammenslåing og med opplæring innen digitalisering, mobilløsning samt andre it-relaterte oppgaver. Han har tidligere jobbet som miljøarbeider i bofellesskap for personer med lettere psykiske lidelser. 

Åstein har en bachelor i fysisk aktivitet og helse fra Norges idrettshøgskole, et årsstudium i samfunnsfag og en mastergrad i helseledelse og helseøkonomi fra Universitet i Oslo.

Telefon
475 01 107
Seniorrådgiver
Håvard Trønnes

Håvard ble uteksaminert som lege i 2000 ved Universitetet i Bergen. I 2009 ble han spesialist i barnesykdommer.

Han arbeider til daglig som overlege ved Barne- og ungdomsklinikken ved Haukeland Universitetssykehus.

I 2014 tok Håvard Ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med for tidlig fødsel som tema. Han er fast sakkyndig i barnesykdommer for Norsk pasientskadeerstatning.

 

Telefon
Seniorrådgiver
Andreas Mastroanni

Andreas er utdannet sykepleier. Videre har han fagbrev i ambulansefag og videreutdanning som paramedic. Han har over 18 års erfaring innen akuttmedisin i internasjonale operasjoner, fra ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet og ved Oslo universitetssykehus.

Siden 2012 har han vært tilknyttet Helsedirektorat som seniorrådgiver i avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, meldeordningen. Han har tatt ulike masterkurs innen pasientsikkerhet og læring i komplekse systemer. I tillegg har han en videreutdanning i stress og krisehåndtering ved Høgskolen i Innlandet.

Andreas er i dag fagutvikler i ambulansetjenesten, og han har lang erfaring med medisinsk simulering, veiledning og kvalitetsforbedring. 

Seniorrådgiver
Salwan Al- ani

Salwan er spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin og jobber for tiden som overlege/faglig ansvarlig ved Regionalt senter for sykelig overvekt og i diabetes poliklinikk ved Nordlandssykehuset i Bodø. Siden 2006 har han hatt ulike stillinger siden 2006 og har bred erfaring fra både primær- og spesialisthelsetjenesten.

I perioden fra 2011 til 2015 hadde han en stipendiatstilling ved Institutt for samfunnsmedisin i Tromsø, og han forsket på kols og astma i primærhelsetjenesten.

Salwan har også erfaring fra sykehjem, var flyktninglege i Bodø og Fauske i sju år og han har hatt en bistilling ved overgrepsmottaket i Bodø siden 2007.

Telefon
Seniorrådgiver
Olav Toai Duc Nguyen

Olav er spesialist innen onkologi og jobber som overlege i kreftavdelingen ved Sykehuset Levanger. Han har tidligere jobbet både på St. Olavs Hospital i Trondheim og ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

Olav kombinerer sitt kliniske arbeid med forskningsarbeid ved NTNU. Han forsker på biomarkører og tidlig diagnostikk av lungekreft og kreft i brysthinne/bukhinne. Han har vært engasjert innen pasientsikkerhetsarbeid som seniorrådgiver ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og ved avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet.

Olav er også opptatt med utdanning av helsepersonell, spesielt utdanning av leger innen onkologi, både nasjonalt og internasjonalt. Han sitter blant annet som norsk hovedrepresentant i Section of Medical Oncology i  European Union of Medical Specialists (UEMS), i tillegg til å være medlem i Spesialistkomiteen i onkologi og i Norsk Melanomgruppe. 

Seniorrådgiver
Satish Arora

Satish er utdannet lege ved University of Leicester i Storbritannia (2002)​. Han er spesialist i allmennmedisin og avla medisinsk doktorgrad innenfor hjertemedisin ved Universitetet i Oslo i 2010.

Satish har klinisk erfaring fra sykehusmedisin i Norge, England, USA og Australia og har særlig interesse for hjertesykdommer og klinisk forbedringsarbeid. Siden 2007 har han jobbet som fastlege og daglig leder ved et større legesenter i Oslo. I tillegg har han mange års erfaring fra legevakt. De siste 10 årene har han kombinert dette med en deltidsstilling som post-doc.-forsker ved hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Han er involvert i flere tverrfaglige kliniske forskningsprosjekter knyttet til immunologi og kardiologi. Satish har også hatt hovedansvaret for flere kliniske studier som fastlege.

Han holder jevnlig foredrag på kongresser i utlandet og har publisert flere vitenskapelige artikler i anerkjente internasjonale tidsskrift.

Telefon
Seniorrådgiver
Knut Magne Kolstadbråten

Knut Magne er utdannet anestesisykepleier. Han har en master i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo (UiO) i 2015 og tar for tiden en master i helseadministrasjon ved UiO.

Han har jobbet som traumekoordinator ved Oslo universitetssykehus, Ullevål siden 2011 og som regional traumekoordinator for Helse Sør-Øst siden 2019.

Han er leder for kurs i traumesykepleie (KITS), som er et obligatorisk kurs for alle sykepleiere i traumeteam. KITS har 170 instruktører fordelt på alle akuttsykehus med traumefunksjon og traumesentra i Norge. Gjennom KITS har Knut Magne blitt godt kjent med de fleste sykehusene i Norge. I tillegg er han aktiv i forskning, i internasjonale organisasjoner og har et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk innen sitt felt.