Om Ukom

Ukoms oppdrag

Ukoms oppdrag følger av Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten.
Formålet er å bedre pasient- og brukersikkerheten i helse- og omsorgstjenesten gjennom undersøkelser av alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold.
Ukom skal bidra til økt sikkerhet for pasienter, brukere, pårørende og personell i helse- og omsorgstjenesten.

Bakgrunn

Rundt 2010 fremmet pårørende som hadde opplevd å miste et familiemedlem et behov for en «havarikommisjon» for helsevesenet. I denne forbindelse ble Pårørendegruppen etablert for å sette søkelys på pasientsikkerhet og åpenhet rundt uønskede hendelser.

Initiativet fra de pårørende fikk stor politisk oppmerksomhet. I 2013 oppnevnte regjeringen et offentlig utvalg som skulle vurdere hvordan alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd i helse- og omsorgstjenesten bør følges opp av samfunnet.

Arianson-utvalget leverte i november i 2015 sin rapport: «NOU 2015: 11 Med åpne kort – Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene». Regjeringen fulgte opp utredningen ved å fremme forslag til lovvedtak i Proposisjon 68 L (2016-2017).

Den 1. juni 2017 vedtok Stortinget «Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten».

I desember 2017 bestemte regjeringen at Ukom skulle legges til Stavanger. Pål Iden ble i mai 2018 utnevnt til direktør i Ukom, og arbeidet med å etablere Ukom startet opp. Ukom har vært operativ siden 1.5.2019.