Ukoms refleksjonspanel

Dette er Ukoms refleksjonspanel

For å bidra til at kommisjonens undersøkelser får relevans og nytte for helse- og omsorgstjenesten, etableres et refleksjonspanel som skal gi innspill til Ukoms strategiske valg og prioriteringer, fag- og rolleutøvelse. Ukoms undersøkelser skal utrede hendelsesforløp, årsaksforhold og gi uavhengige tilrådinger til alle aktører i helse- og omsorgstjenestene.

Refleksjonspanelet er et rådgivende organ og består av personer med viktig og ulik kompetanse, perspektiv og engasjement knyttet til helse- og omsorgstjenesten.

Panelet skal gi innspill til Ukoms utøvelse av sitt oppdrag, med særlig vekt på tema og metode samt prioritering av kommisjonens innsats. Panelet kan ikke instruere Ukom, men gjennom sine innspill bringe inn ulike perspektiv og ha et kritisk blikk på kommisjonens arbeid.

 

Reidun Førde

Leder

Dr. med., og professor ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, med et spesielt ansvar for utvikling av klinisk etikk i norsk helsetjeneste. Hun har tidligere vært leder av Rådet for legeetikk. I tillegg har hun undervist og publisert mye på feltet uheldige hendelser. Kommandør av St. Olav orden for sin innsats for medisinsk etikk.

Coby Omvlee

Skuespiller, pasienterfaring etter å ha blitt hardt skadet i en trafikkulykke. Hennes erfaringer som langtidspasient har blant annet blitt til dokumentarteaterstykket «Langligger» – som hun turnerer rundt med trondheimsbaserte Teater Fusentast.

Erik Fosse

Spesialist i generell kirurgi og thoraxkirurgi og avdelingsoverlege ved Intervensjonssenteret på Rikshospitalet. Professor 2 ved Universitetet i Oslo. Kommandør av St. Olavs Orden for medisinsk og samfunnsnyttig innsats.

Eva Stensland

Lege, spesialist i nevrologiske sykdommer. Hun har doktorgrad i medisinsk epidemiologi, og har siden 2012 vært leder av Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre. 

Geir Sverre

Braut

Spesialist i samfunnsmedisin, seniorrådgiver ved Stavanger universitetssjukehus, professor ved Høgskulen på Vestlandet og ved Universitetet i Stavanger. Medlem av Ariansonutvalget som leverte utredningen "Med åpne kort" (NOU 2015:11).

Jan Erik Sverre

Utdannet skipsingeniør/skipsmegler i tillegg til å være sosionom og forsker 1 med sjøforsikringskompetanse. Mangeårig erfaring med sikkerhetsstyring og kvalitets- og forbedringsarbeid innen sjøfart. Har delt historien om sin datter Karen, som døde av blodforgiftning i barsel 31 år gammel.

Jon Magnussen 

Professor i helseøkonomi og prodekan ved NTNU i Trondheim. Har ledet to offentlig utvalg (2007 og 2019) som resulterte i modell for fordeling av inntekter mellom de regionale helseforetakene, "Magnussen-utvalget". Ledet i 2015 en arbeidsgruppe som operasjonaliserte begrepet «alvorlighet» til bruk i prioriteringsbeslutninger i helsetjenesten.

Mina

Adampour

Lege, avisspaltist og samfunnsdebattant. Hun har vært engasjert i Røde Kors, Ungdom mot rasisme, Utviklingsfondet og FN-sambandet og har deltatt i lokalpolitisk arbeid i Oslo. Hun er også styremedlem i Kronprinsparets Fond.

Olav Røise            

Spesialist i generell kirurgi og ortopedi. Forskningsleder og professor, Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssjukehus/Universitetet i Oslo. Leder av Interregional styringsgruppe for nasjonale kvalitetsregistre. Leder av Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Tilknyttet som professor ved Det helsevitenskapelige fakultet og SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, Universitetet i Stavanger.

Stein Knardahl

Dr. med., Professor emeritus Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Avdelingsdirektør ved Avdeling for arbeidspsykologi og fysiologi, Statens arbeidsmiljøinstitutt, medlem av Faggruppen for Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (Petroleumstilsynet). Lærebokforfatter og fast bidragsyter i jobbpanelet til Dagens Medisin.

Steinar Hunskår

Professor i allmennmedisin og prodekan for utdanning ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Spesialist i allmennmedisin, tidligere forskningsleder ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin og fastlege i Lindås kommune i Vestland.

Anne Kjersti Befring

 

Dr. jur., advokat og forsker ved UiO. Hun er spesialist på helsejuss og har publisert en rekke bøker og artikler om dette temaet. Hun har ledet lovarbeid i Helse- og omsorgsdepartementet, har erfaring fra Statens helsetilsyn og Helsedirektoratet og har vært leder av avdeling for juss og arbeidsliv i Legeforeningen.

Lill Sverresdatter  Larsen

Sykepleier, Phd og førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet. Hennes forskningsfelt er helsepolitikk, organisering av helsetjenestene, demens fra pårørendeperspektiv og etnisitet. Hun er avisspaltist, samfunnsdebattant. Hun har vært engasjert i Røde Kors, Ungdom mot rasisme, Utviklingsfondet og FN-sambandet og har deltatt i lokalpolitisk arbeid i Oslo. Hun er også styremedlem i Kronprinsparets Fond.