Årsrapport Ukom 2018

Relatert innhold

Ukom har levert sin første årsrapport.

I 2018 var Ukom et etableringsprosjekt organisert under Helse- og omsorgsdepartementet.

Hovedoppgavene var å rekruttere medarbeidere, og etablere de administrative rammene for kommisjonens virksomhet. Etableringen ble gjennomført i samsvar med Helse- og omsorgsdepartementet sine forventninger, og de oppsatte målene ble nådd.

Fra 1. januar 2019 er Ukom organisert som et eget, uavhengig forvaltningsorgan, administrativt underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Årsrapport 2018

Årsrapport 2018 er utarbeidet i samsvar med føringer formulert i   Statsbudsjettet 2019 - Kap. 749 Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) – Tildelingsbrev.

Frist for årsrapport er satt til 15.03.2019.

Rapportering etableringsprosjekt:

Statens undersøkelseskommisjon for Helse- og omsorgstjenesten ble etablert 01.06.2018 som et prosjekt under HOD. UKOM ble tildelt eget prosjektbudsjett fra budsjettramme 2018.

Etableringsprosjektet besto av direktør, som startet opp 01.06, samt prosjektleder i 100% stilling, som startet opp 18.06.

Utenom dette disponerte prosjektet ressurser fra HOD, Statsbygg, Visindi (rekruttering), Norsk helsenett, DFØ, Melkeveien (grafisk design), Park 2020 (bygg).

Etableringsprosjektet besto av to underprosjekt, et rekrutteringsprosjekt og et infrastrukturprosjekt.

Det ble utarbeidet en prosjektplan med milepæler for de elementene som måtte på plass for at UKOM kunne gå i drift som egen virksomhet f.o.m. 01.01.2019.

Etableringsprosjektet leverte månedlige rapporter for at HOD gjennom etatsstyringslinjen kunne ivareta sin prosjekteierrolle.

Detaljert status for måloppnåelse i etableringsprosjektet pr 31.12.2018 er redegjort for i månedsrapport 12.18. Her er også regnskapsavslutning for 2018 presentert. Årsrapporten viser til denne.

Måloppnåelse 2018, kort oppsummert:

Rapportering særskilte punkter i samsvar med tildelingsbrev 2019, fellesføringer:

Inkluderingsdugnad

Det er en målsetning for statlig personalpolitikk å styrke inkludering og mangfold, og som ny statlig virksomhet tar UKOM del i den felles inkluderingsdugnaden for å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en i arbeidslivet.  I regi av etableringsprosjektet er det i løpet av 2018 ansatt totalt 19 personer i faste fulltidsstillinger. Helse- og omsorgsdepartementet har hatt den formelle personalfullmakten. 

I utlysningen av stillingene ble følgende opplyst: "UKOM er underlagt regjeringens integreringsgaranti, og personer med nedsatt funksjonsevne eller mangler i sin CV ønskes velkommen som søkere. Vi har et personalpolitisk mål om: - å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, - å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, - å rekruttere uavhengig av livssyn og seksuell orientering."

I gjennomgangen av søknadene og utvelgelse av kandidater for intervju ble det fokusert på regjeringens inkluderingsdugnad. Alle søkere med nedsatt funksjonsevne eller hull i sin CV ble særlig vurdert opp med de kvalifikasjonskravene som ble stillet i de utlyste stillingene. Flere av disse kandidatene ble også innkalt til intervju.

I den rekrutteringen som er gjennomført i 2018 har 1 av 19, dermed >5 % av de nyansatte i UKOM, nedsatt funksjonsevne eller hull i sin CV.

For øvrig kan det påpekes at UKOM i rekrutteringen også har ivaretatt målsetningen om en balansert alders- og kjønnssammensetning.

Motvirke arbeidslivskriminalitet

Offentlige oppdragsgivere har som innkjøpere av varer og tjenester et særskilt ansvar for å motvirke arbeidslivskriminalitet. Det forventes at offentlige virksomheter går foran i arbeidet med å fremme et seriøst arbeidsliv. Undersøkelseskommisjonen skal ved tildeling av oppdrag og i oppfølging av inngåtte kontrakter sikre at deres leverandører følger lover og regler. Undersøkelseskommisjonen skal i årsrapporten redegjøre for resultater fra oppfølging av inngåtte kontrakter og hvordan virksomhetens anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette hensynet.

UKOM har i inngåtte avtale med Norsk Helsenett (NHN) om levering av tjenester innenfor områdene IKT, anskaffelser og arkiv. NHN har i henhold til avtalen ansvar for at alle anskaffelser skjer i henhold til gjeldende regelverk, herunder sørge for at det blir satt krav til leverandørenes personell om gyldige arbeidsavtaler og lønns og arbeidsvilkår. Vi er i en oppstartsfase, men vil i oppfølging av avtalene følge opp dette punktet.

Når det gjelder leie av kontorlokaler har vi avtale med 2020park AS. Vi har forsikret oss om at de kun benytter entreprenører som benytter lovlig arbeidskraft. Alle deres ansatte er utstyrt med HMS-kort.

 

Stavanger, 14.03.2019

Pål Iden

direktør 

 

Rapport i pdf her