Gå til hovedinnhold

Om oss

Pål Iden, direktør

Pål har i en årrekke arbeidet som praktiserende lege og som leder, både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Fra 2006 og fram til 2016 arbeidet han i rollen som fylkeslege, med tilsyn og rådgivning overfor helse- og velferdstjenesten, først i Telemark, og senere i Rogaland. I perioden 2016 til 2018 hadde han sitt virke som assisterende fagdirektør i Helse Vest, med ansvar for overordnet faglig styring av spesialisthelsetjenesten på regionalt nivå. Han har utdanning som lege og er spesialist i samfunnsmedisin. Pål ble i mai 2018 oppnevnt som direktør og dermed leder for oppbyggingen av Statens undersøkelseskommisjon for Helse- og omsorgstjenesten.

Kontaktinformasjon: pal.iden@ukom.no telefon: 948 39 190

Åshild Vistnes van der Veen

Åshild Vistnes van der Veen, assisterende direktør

Åshild arbeidet i perioden 1994 til 2001 som privatpraktiserende advokat. I en toårsperiode var hun også ansatt som dommerfullmektig ved Sandnes sorenskriverembete. I 2001 startet Åshild hos Fylkesmannen i Rogaland, hvor hun frem til 2016 arbeidet med tilsyn og klagesaksbehandling innenfor blant annet helse og omsorg, vergemål og voldsoffererstatning. De siste fire årene var hun assisterende direktør i Helse, sosial og barnevernavdelingen. Fra 2016 til 2018 fungerte Åshild som nemndsleder i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Rogaland. Åshild er utdannet som jurist ved Universitetet i Bergen. Hun tok spesialfaget "EU-rett" ved Universitetet i Groningen, Nederland.

Kontaktinformasjon: ashild.veen@ukom.no telefon: 940 30 304

Athar Ali Tajik

Athar Ali Tajik, medisinsk fagdirektør

Athar har siden 2006 jobbet som lege og han er spesialist i både indremedisin og kardiologi. I perioden 2009 til 2017 jobbet han ved Stavanger Universitetssykehus, og var de siste årene overlege på hjerteavdelingen. Athar har i 2017 til 2018 vært ansatt som Senior Manager hos Deloitte med ansvar for flere prosjekter i skjæringspunktet mellom helse, velferd og teknologi. Prosjektene inkluderte blant annet utvikling av strategiplan, organisasjonsutvikling, kvalitetsforbedring og digitalisering. Han hadde et særlig ansvarsområde knyttet til bruk av nye teknologier innenfor helse som kunstig intelligens og maskinlæring. Athar Ali har medisinsk embetseksamen fra 2006 ved Universitetet i Bergen. Han har videre en mastergrad i helseøkonomi og ledelse fra London School of Economics og en ingeniørutdannelse innenfor datateknikk. Athar er medisinsk fagdirektør i UKOM med et hovedansvar for det medisinske og helsefaglige perspektivet.

Kontaktinformasjon: athar.ali.tajik@ukom.no telefon: 476 06 309

Linn Merethe Bæra

Linn Merethe Bæra, leder for brukererfaring

Linn har jobbet med pasient- og pårørendeperspektivet i brukerorganisasjonen ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser i 12 år og har lang erfaring som brukerrepresentant inn i ulike verv på systemnivå. Hun har arbeidet med undervisning og veiledning av fagpersoner innen helse, skole, idrett/trening samt for brukere, pasienter, pårørende og organisasjoner. Ved siden av dette har hun siden 2015 vært leder for fagrådet til Fagsenteret for pasientrapporterte data (SKDE). Linn har en bachelor i sosiologi og gjennomfører nå sin master innen kvalitetsforbedring, helseøkonomi og helseledelse. Linn sitt hovedansvarsområde i UKOM er inkludering og ivaretagelse av brukere, pasienter og pårørende.

Kontaktinformasjon: linn.merethe.baera@ukom.no telefon: 408 27 552

Synnøve Serigstad

Synnøve Serigstad, leder for relasjon og læring

Synnøve har lang fartstid fra helseforvaltningen, der hun særlig har jobbet med pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring av helsetjenestene. Hun har ledet program for pasientsikkerhet i Helse Vest, og koordinert arbeidet med å implementere de nasjonale innsatsområdene i "I trygge hender 24/7". Hun har også ledet arbeidet med å bygge opp et regionalt kompetansehevingsprogram i forbedringskunnskap. Synnøve har hovedfag i administrasjon- og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Hun har også gjennomført Nordisk forbedringsagentutdannelse og Improvement Science in Action i regi av Institute of Healthcare Improvement (IHI). Synnøve sitt hovedansvarsområde i UKOM er å sørge for at lærings- og forbedringsperspektivet løftes fram som et bærende prinsipp for det strategiske og operative arbeidet i kommisjonen.

Kontaktinformasjon: synnove.serigstad@ukom.no telefon: 415 33 811